خرید اشتراک

میز کار بستری برای انجام کارهای پروژه ای است . شما میتوانید برای سپردن پروژه هایتان به حرفه ای ها و یا انجام پروژه های ثبت شده از این برنامه استفاده کنید.
امکانات بسته اشتراک میزکار:
ثبت پروژه در ماه (به عنوان صاحب پروژه): نا محدود
ارسال پیشنهاد انجام کار (به عنوان مجری پروژه): 300
افزودن مهارت: 30
نحوه خرید اشتراک :
برای استفاده از امکانات اپلیکیشن در هنگام ثبت نام پس از تایید شما بسته اشتراک فعال میشود. هزینه این بسته اشتراک به صورت روزانه 500 تومان برای همراه اولیها و 300 تومان برای ایرانسلی ها (بر اساس ضوابط اپراتورها) از اعتبار یا قبض سیمکارت شما کسر خواهد شد.